Testimonials


   
  

 

 

สารพันปัญหา

1.คำถาม :ผู้สมัครที่กรอกใบสมัครสอบผิด จะดำเนินการอย่างไร
คำตอบ : สำหรับผู้สมัครที่กรอกใบสมัครสอบผิดพลาดในกรณีดังต่อไปนี้
กรณีที่ 1  มีการสมัครสอบและชำระเงินค่าสมัครสอบเรียบร้อยแล้วจะไม่อนุญาตให้แก้ไขข้อมูลใดๆ ทั้งสิ้น
เพราะถือว่าการสมัครสอบได้เสร็จสิ้นสมบูรณ์แล้ว

กรณีที่ 2  มีการสมัครสอบแล้ว แต่ยังไม่ได้ชำระเงินค่าสมัครสอบแล้วขอแก้ไขข้อมูลการสมัคร อนุญาตให้ดำเนินการแก้ไขข้อมูลได้ เพราะถือว่าการสมัครสอบยังไม่เสร็จสมบูรณ์

สำหรับผู้สมัครที่กรอกข้อมูลต่อไปนี้ ผิด
     
1) ชื่อ - สกุล

2) คำนำหน้าชื่อ

3) เลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก

ให้ยื่นคำร้อง (Download ใบคำร้อง คลิกที่นี้) ขอแก้ไขข้อมูล
มาที่ e-mail : online@inet.co.th และการแก้ไขข้อมูลการสมัครกรณีที่ยังไม่มีการชำระเงินจะทำได้ในระยะเวลาที่มีการรับสมัครคือ วันที่ 25 เมษยน - 18 พฤษภาคม 2559 เท่านั้น หากเกินระยะเวลาดังกล่าวจะไม่อนุญาตให้แก้ไขข้อมูลใดๆ ทั้งสิ้น
2. คำถาม : เปิดรับสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ต ในวันใด
คำตอบ : ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรร ให้สมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต (Internet) 25 เมษายน 2559 ถึงวันที่ 18 พฤษภาคม 2559  ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ทางเว็บไซค์ https://dsi.job.thai.com/
3. คำถาม : เปิดรับชำระเงินถึง เมื่อไร
คำตอบ :ชำระเงินค่าสมัครผ่านเคาร์เตอร์ ที่ บมจ.ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ 25 เมษายน 2559 ถึงวันที่ 19 พฤษภาคม 2559 ภายในเวลาทำการของธนาคาร ทั้งนี้การสมัครสอบจะมีผลสมบูรณ์ เมื่อชำระค่าสมัครสอบแล้ว
4. คำถาม : ค่าธรรมเนียมในการสมัคร เท่าไร
คำตอบ : ค่าธรรมเนียมการสอบ จำนวน 430 บาท ค่าธรรมเนียมธนาคารและค่าบริการทางอินเตอร์เน็ต (Internet) จำนวน 30 บาท (อัตราเดียวทั่วประเทศ) เมื่อสมัครและชำระค่าธรรมเนียมสอบแล้ว กรมสอบสวนคดีพิเศษขอสงวนสิทธิไม่คืนค่าธรรมเนียมในการสอบไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
5. คำถาม :สามารถพิมพ์ใบสมัครได้เมื่อไร
คำตอบ :สามารถพิมพ์ใบสมัครได้ทางเว็บไซต์ https://dsi.job.thai.com/ และนำมายื่นในวันสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์)
6. คำถาม :ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบเมื่อไร
คำตอบ : กรมสอบสวนคดีพิเศษจะประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ในวันที่  27 พฤษภาคม 2559 ผ่านเว็บไซต์ htts://dsi.job.thai.com หัวข้อ "ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ"
7. คำถาม :หากต้องการสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับตำแหน่ง คุณสมบัติผู้สมัครสอบ วุฒิการศึกษา กำหนดการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ และอื่น ๆ สามารถติดต่อได้ที่ใด
คำตอบ : สามารถติดต่อได้ที 02 8319888 ต่อ 2088 ,2092 ,2093 ในวันและเวลาราชการ
8. คำถาม : หากต้องการสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับการสมัครสอบ เช่น การส่งใบสมัคร การพิมพ์ใบสมัคร หรือการค้นหาใบสมัคร สามารถติดต่อได้ที่ใด
คำตอบ : ผู้สมัครสามารถติดต่อได้ที่ Call Center โทร. 0-2257-7230 ในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-17.30 น.
 
 
Call Center โทร. 0-2257-7230 ในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-17.30 น.

รองรับการใช้งาน Internet Explorer (IE) ,
Google Chrome และ Firefox เท่านั้น